Stanovy sdružení

Stanovy občanského sdružení  BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Název občanského sdružení:

BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU

(dále jen "sdružení")

Sídlo: Praha 4, V rovinách 511/ 48, 14000

Čl. II

Právní postavení sdružení

 

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Čl. III

Cíl činnosti sdružení

 

 1. Cílem sdružení je podporovat jeho členy v amatérských volnočasových, především sportovních, aktivitách.
 2. Za tímto účelem sdružení může organizovat společné akce, pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, oslovovat případné sponzory, přijímat věcné i finanční dary, spolupracovat s jinými neziskovými organizacemi a shromažďovat finanční prostředky.
 3. Prostředky získané činností sdružení mohou být použity pouze pro účely činnosti sdružení.
 4. Členové sdružení nemají právní nárok na podíl z výsledků hospodaření nebo z jiných příjmů sdružení. Za prováděnou činnost pro sdružení náleží jeho členům jen náhrada účelně vynaložených nákladů, a to po předchozím odsouhlasení výkonným výborem sdružení nebo jednorázová odměna schválená valnou hromadou na návrh výkonného výboru sdružení.
 5. Případným zaměstnancům sdružení náleží mzda a další požitky podle zvláštních právních předpisů.
 6. Pro uplatňování společných cílů, popřípadě k uplatnění jiného společného zájmu členů může sdružení uzavírat s jinými subjekty smlouvu o součinnosti. Smlouva o součinnosti musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná.

 

Čl. IV

Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15. let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné žádosti nebo žádosti odeslané elektronickým formulářem dostupným na www.bajecnezenyvbehu.cz výbor sdružení.
 3. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena.
 4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
 5. Zánik členství:
  a)      vystoupením člena na základě písemného oznámení,
  b)      úmrtím člena,
  c)       nezaplacením členského příspěvku do konce kalendářního roku, za který je členský příspěvek hrazen,
  d)      rozhodnutím valné hromady, a to zejména v případě, že člen prokazatelně jedná proti zájmům sdružení,
  e)      zánikem sdružení.

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  a)      podílet se na činnosti sdružení,
  b)      volit do orgánů sdružení,
  c)       od 18 let být volen do orgánů sdružení,
  d)      obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Všichni členové mají právo na informace o činnosti sdružení.
 3. Člen má povinnost zejména:
  a)      dodržovat stanovy sdružení,
  b)      aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  c)       svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  d)      dbát na zachování dobrého jména sdružení.
 4. Člen je povinen platit členské příspěvky na běžný kalendářní rok, a to vždy nejpozději ke dni 30. 6.
 5. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.

 

Čl. VI

Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  a)      valná hromada
  b)      výbor
  c)       revizní komise

 

Čl. VII

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává výbor nebo jeho předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně, přičemž datum jejího konání oznámí výbor nejméně 30 dní předem, a to zveřejněním na internetových stránkách sdružení www.bajecnezenyvbehu.cz.
 4. Výbor nebo jeho předseda svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
 5. Valná hromada zejména:
  a)      rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  b)      schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
  c)       volí na dobu dvou let členy výboru a revizní komise,
  d)      rozhoduje o zrušení členství,
  e)      rozhoduje o zrušení sdružení.
 6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení.
 7. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.
 8. O změně stanov sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 9. O zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů.
 10. V případech neupravených těmito stanovami rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. VIII

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má 5 členů.
 3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
 5. Výbor zejména:
  a)      volí ze svých členů předsedu a 2 místopředsedy výboru,
  b)      koordinuje činnost sdružení,
  c)       svolává valnou hromadu,
  d)      zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  e)      rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
 6. Předseda a místopředsedové výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Předseda a místopředsedové výboru jednají samostatně.
 7. Smlouvy o součinnosti, pracovněprávní smlouvy, dohody s případnými zaměstnanci sdružení, smlouvy o spolupráci, darovací smlouvy jsou oprávněni předseda a místopředseda výboru uzavírat pouze po předchozím souhlasu výboru.
 8. Oslovovat případné sponzory, přijímat věcné i finanční dary jsou oprávněni předseda a místopředsedové výboru samostatně.
 9. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář výboru.
 10. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 11. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 12. Jestliže se přes opakované (nejméně 2x) svolání valné hromady v průběhu 12 měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.
 13. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sdružení, jménu a příjmení předsedy nebo místopředsedy připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.

 

Čl. IX

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise má 3 členy a ze svého středu volí předsedu.
 3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
 4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

Čl. X

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  b)      výnosy majetku,
  c)       příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
  d)      členské příspěvky.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl. XI

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
  b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení, kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.