Pozvánka pro členy spolku na řádnou členskou schůzi

Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku 

Báječné ženy v běhu

Vážení báječní členové,

jménem výboru spolku Báječné ženy v běhu, IČ: 018 10 081, se sídlem Praha 4 – Podolí, V rovinách 511/48, PSČ 140 00, (dále jen „OS BŽB“), si Vás dovolujeme pozvat na řádnou členskou schůzi spolku  BŽB, která se bude konat dne 9.12.2022  od 9 hodin v sídle spolku V rovinách 511/48, Praha 4 .

Pořad jednání řádné členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva revizní komise 
  4. Návrhy na změny stanov – pokud budou
  5. Stanovení výše členských příspěvků 
  6. Volby do orgánů spolku – výbor a revizní komise spolku
  7. Diskuse – body dle návrhů členů
  8. Závěr.

Pokud se na řádné členské schůzi nesejde nadpoloviční většina všech členů spolku, která je nutná pro usnášeníschopnost, bude se konat náhradní členská schůze dle ustanovení § 257 Občanského zákoníku. Pokud se ve stanoveném termínu řádné schůze nesejde nadpoloviční většina členů, náhradní členská schůze se uskuteční v termínu 13.12.2022 ve 20hodin on-line

Aktuální znění stanov spolku BŽB je dostupné na www.bajecnezenyvbehu.cz

Prosíme o potvrzení účasti na řádné čl.schůzi na e-mail info@bajecnezenyvbehu.cz

V Praze, dne 9.11.2022

Báječné ženy v běhu z.s.

Karolína Jeníková  - předseda výboru