Řádná členská schůze spolku a posezení v kavárně AdAstra

 

 

 

 

 

                  Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku

Báječné ženy v běhu

Vážení báječní členové,

jménem výboru spolku Báječné ženy v běhu, IČ: 018 10 081, se sídlem Praha 4 – Podolí, V rovinách 511/48, PSČ 140 00, si Vás dovolujeme pozvat na

řádnou členskou schůzi

spolku BŽB, která se bude konat dne 29.6.2020 v 18 hodin v kavárně AdAstra, Podskalská 8
128 00, Praha 2

Pořad jednání řádné členské schůze:

  1. Zahájení

  2. Volba orgánů členské schůze

  3. Zpráva revizní komise

  4. Návrhy na změny stanov – pokud budou

  5. Stanovení výše členských příspěvků

  6. Volby do orgánů spolku – výbor a revizní komise spolku

  7. Diskuse – body dle návrhů členů

  8. Závěr.

Pokud se na řádné členské schůzi nesejde nadpoloviční většina všech členů spolku, která je nutná pro usnášeníschopnost, bude se konat náhradní členská schůze dle ustanovení § 257 Občanského zákoníku.

Aktuální znění stanov spolku BŽB je dostupné na www.bajecnezenyvbehu.cz

Prosíme o potvrzení účasti na řádné čl.schůzi na e-mail info@bajecnezenyvbehu.cz

V Praze, dne 28.5.2020

Báječné ženy v běhu z.s.

Karolína Jeníková předseda výboru